6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla İltaş İşletmecilik Restorant Eğlence Hizmetleri Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I. Tanımlar

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  ifade eder.

II. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek ve size daha iyi ve güvenli hizmet sunmak amacıyla Şirket’imiz tarafından mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

III. Kişisel Verilerinizi Toplama Amacı

Şirket’imiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlene temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileri toplama amaçlarımız

 • Müşteri kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • İletişim için adres ve diğer bilgileri kaydetmek,

 • Dönemsel kampanya çalışmaları yapmak,

 • Müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen ticari elektronik iletilerin gönderilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmaları yaparak tüketicilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak,

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek,

 • İstatistiki bilgi toplamak ve derlemek,

 • Müşteri memnuniyetini artırmak,

 • Web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,

 • Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmektir.

IV. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Şirket’imiz KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla paylaşabilmektedir.

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, avukatlarımıza, denetçilerimize, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, yetkili kamu kurumları ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

V. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. Maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şöyledir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.piccolo.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No                 : 0473034240800016

Ticaret Sicil No       :  Merkez- 151190
İnternet Adresi      :
www.piccolo.com.tr

Telefon Numarası    :  (232) 436 25 56 - 66
E-Posta Adresi       :
 [email protected]

               Adres:  Egemenlik Mah. 6153 Sok. No:4 S Bornova / İzmir

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR